Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

IZVJEŠTAJ O 61-om SEMINARU ZA PSC OFICIRE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kao što se i iz naslova Seminara vidi ovo je jedan u nizu seminara koji se redovno održava pod okriljem Parikkog memorandum ili Evropske agencije za pomorsku sigurnost – EMSA-e.
Seminar je trajao tri dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa koji vaze u regionu -državama članicama Pariškog memorandum i u državama članicama Evropske unije u vezi sa koncentrisanom inspekcijskom kampanjom u odnosu na Konvenciju o radu pomoraca, koja će se po program Paris MoU-a održati od poketka septembra do ikraja novembra ove godine.
Napominjem da je region Pariškog memoranduma širi od Evropske unije jer taj region obuhvata osim država Evropske unije još i Rusiju i Kanadu, mada je regulativa Pariškog memoranduma uglavnom regulativa IMO (International Maritime Organization – Međunarodne pomorske organizacije) i uža je od regulative Evropske unije, za direktive Evropske unije koje se odnose na pomorsku sigurnost. Regulativa Pariškog memorandum, koja se sastoji od najnovije verzije osnovnog teksta Pariškog Memoranduma i svega onoga na šta se poziva taj osnovni tekst (instrukcija i procedura, odnosno cirkulara itd.), se primjenjuje na cijelom području tog regiona, a u državama Evropske Unije dodatno i regulativa EU.
Seminar je posebno stavio naglasak na jednačitu - harmonizovanu primjenu: PSCO Manual-a (dokumenta PMoU koji ima preko 1100 stranica), Rule Check-a (programa EMSA-e koji obuhvata sve IMO I ILO Konvencije iz oblasti pomorstva na snazi, kao i regulative EU iz te oblasti - na desetine hiljada stranica), sa bližim osvrtom na PMoU Port State Control Committee Instructions (PSCC Instrukcije) iz MLC, 2006 (Konvencije o radu pomoraca), ISM Coda kao sastavnom dijelu SOLAS 74 Konvencije (Međunarodnog Koda o sigurnom upravljanju ili o upravljanju sigurnošću), Deficiencies Matrix (Matrici nedostataka) i unošenju tih nedostataka u bazu podataka PMoU koji se vodi pri EMSA-i, tzv.THETIS-u, poslije izvršenih pregleda brodova, kao i o Programu daljinskog učenja – ‘’DLP’’-‘’Distance Learning Program’’, koje inspektorima treba da obezbijede tzv. nacionalni koordinatori za Pariški Memorandum.

Bar, 27.06.2016. god.

Kap. Mirko Fuštić

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić