Shodno konvenciji, svaki pomorac ima pravo na neškodljivo i sigurno radno mjesto koje udovoljava standardima sigurnosti života i rada, na poštene uslove zapošljavanja, na dostojne radne i životne uslove na brodu, na zdravstvenu zaštitu, medicinsku pomoć, mjere za poboljšanje životnih i radnih uslova i druge oblike socijalne zaštite.

Na seminaru su predstavljeni i Amandmani Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koji su usvojeni u junu 2014. godine. Prvi set Amandmana se odnosi na Standard A2.5.2 -  sistem finansijske sigurnosti koji obezbjeđuje pomorce u slučaju njihovog napuštanja (brodar je napustio brod, brod je kidnapovan, itd), Standard A4.2.1  -Odgovornost brodovlasnika – ugovorna potraživanja. 

Drugi set Amandmana se odnosi na Regulativu 4.3  -zaštita zdravlja, sprječavanje nezgoda , eliminisanje uznemiravanja i maltretiranja na brodu. Regulativa 5.1 – Odgovornost države zastave -  omogućava produženje sertifikata za pomorska zvanja kako bi to pitanje bilo usklađeno sa IMO Konvencijama.

Takođe, seminar je obuhvatio i zadatke i odgovornosti Priznatih organizacija, saradnju sa administarcijom, odgovornosti države zastave shodno MLC Konvenciji .