Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Drugi sastanak MENELAS kontakt tačaka

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Drugi sastanak organizovan je od strane Regionalnog pomorskog centra za hitno reagovanje u slučaju iznenadnog zagađenja Sredozemnoga mora (REMPEC), u skladu sa Programom rada i budžeta za 2016-2017 Mediteranskog akcionog plana (MAP) Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP).

Sastanku su prisustvovali predstavnici država potpisnica Barselonske konvencije, kao i predstavnici više međunarodnih organizacija globalnog i regionalnog karaktera, sa kojima je predstavnik Crne Gore obavio vše neformalnih razgovora.

MENELAS predstavlja mediteransku mrežu oficira za sprovođenje zakona vezano za MARPOL konvenciju u okviru Barselonske konvencije. MENELAS ima za cilj da unaprijedi razumijevanje problematike namjernog ispuštanja zagađujućih materija i saradnju između država potpisnica Barselonske konvencije na različitim nivoima vezano za proces sprovođenja mjera u skladu sa zakonom, odnosno detekciju, istragu i mjere koje treba da sprovedu nadležna tijela po pitanju mogućih kršenja propisa koji definišu zabranu ispuštanja zagađujućih materija sa brodova.

Predmet sastanka se odnosio na analizu MENELAS programa rada za period 2016-2017 i diskusiju i dogovor oko stavki koje će biti uključene u MENELAS program rada za period 2018-2019. Tokom sastanka izabran je i predsjedavajući MENELAS mreže za period 2017-2018.

Takođe, predmet sastanka se odnosio i na razmatranje predloga Francuske, a u skladu sa REMPEC regionalnom strategijom za sprečavanje i reagovanje u slučaju zagađenja mora sa brodova 2016-2021 (Strategija), za izradu dvije nove sudske alatke, koje bi mnogo olakšale način unošenja podataka i razmjenu podataka između država potpisnica Barselonske konvencije.

Predstavnik Crne Gore Novica Mijović je tokom sastanka upoznao predstavnike drugih država o mjerama koje Crna Gora preduzela i stepenu ispunjenosti zahtjeva Strategije, posebno po pitanju kažnjavanja onih koji su počinili namjerno zagađenje mora uljem.

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1. Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić
8. Privatna zdravstvena ustanova“Naša Medicina“ - Podgorica Dr. Milan Vujinović

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić
8. Private Health Institution „Naša Medicina“ - Podgorica Dr. Milan Vujinović